Splošne informacije – gradbeni postopek

Najprej je treba razjasniti, ali gradbeni projekt zahteva gradbeno dovoljenje ali ne. Če niste prepričani, se obrnite na gradbeni urad. Seznam gradbenih projektov, ki jih je potrebno prijaviti in zanje pridobiti ustrezno dovoljenje ni dokončen.

 

Vrste gradbenih projektov

  • Manjši gradbeni projekti (prijava in dovoljenje nista potrebni)
    Vzdrževalni ukrepi, obnova fasad, izsušitev sten, zamenjava vrat in oken, postavitev obratov za kompostiranje, skladišča za orodje itd.
  • Gradbeni projekti, ki jih je potrebno prijaviti
    Sprememba namembnosti (namenske rabe stavb v prostoru), gradnja manjših objektov (npr. vrtne hiše), garaže, nadstreškov, kot npr. nadstreška za avtomobil, zimskih vrtov, teras, večjih bazenov, rušenje samostojnih stavb itd.
  • Gradbeni projekti, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje
    Gradnja ali modifikacija stavb ali drugih gradbenih objektov (novogradenj in prizidkov), sprememba namembnosti, rušenje stavb itd.

 

Gradbeno dovoljenje

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

Glede na vrsto gradbenega projekta je za posamezni gradbeni projekt potrebnih več korakov. Najprej je treba upravnemu organu predložiti vlogo za gradbeno dovoljenje. Stavbni urad vas bo seznanil s potrebnimi informacijami o gradbenem projektu, potrebnimi dokumenti in na kaj morate biti pozorni. Vlogi za gradbeno dovoljenje je treba priložiti dokumente, kot npr. seznam sosedov, ter načrte in opise gradbenega projekta.

Predhodno preverjanje

V postopku predhodnega preverjanja upravni organ s pomočjo različnih kriterijev preveri, npr. ali so zaščiteni interesi za ohranjanje krajinske podobe ali podobe kraja. Upravni organ lahko nato vlogo zavrne ali odobri.

Gradbena obravnava

Na ustnem zaslišanju gradbene obravnave, katere datum določi upravni organ, morajo biti prisotne vse vpletene osebe (predstavniki gradbenega organa, vlagatelj vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, načrtovalci, lastniki nepremičnin, stanovalci, gradbeni delovodje).

Gradbeno dovoljenje

Če so izpolnjene vse zahteve (gradbeni projekt je v skladu z javnim interesom, obstaja povezava z javno cesto, zagotovljena je oskrba z vodo in odstranjevanje odplak), lahko organ izda gradbeno dovoljenje v obliki odločbe. Gradbenemu dovoljenju lahko preteče veljavnost. Če veste, da se bo začetek gradnje zavlekel, pravočasno prosite za podaljšanje roka.