Oskrba z vodo

Pristojbine za vodo so namenjene kritju stroškov gradnje in tekočega obratovanja komunalnega vodovoda.

Pristojbina za vodni priključek

Ta dajatev je namenjena kritju stroškov za izgradnjo komunalnega vodovoda.

 

Pristojbina za širitev vodovoda

Ta prispevek mora plačati lastnik nepremičnine. Pristojbina za širitev vodovoda se razpiše za vsako zemljišče, ki leži na kanalizacijskem območju in je na njem potencialno predvidena gradnja, pod pogojem da je tam odrejena obveznost priključka in uporabe. Višina prispevka se izračuna na podlagi vsote kvadratnih metrov nepremičnine in stopnje pristojbine za posamezno kategorijo stavbnega zemljišča.

Pristojbina za zagotavljanje oskrbe z vodo

Ta dajatev se plačuje za tiste nepremičnine, katerim je bila podeljena pravica do vodovodnega priključka ali je bilo naknadno izdano naročilo za izvedbo priključka.

Pristojbina za uporabo vode

Višina pristojbine za uporabo vode temelji na letni porabi vode ugotovljeni s pomočjo vodomera, v kubičnih metrih in stopnji pristojbine občine.