Predujem preživnine – izterjava zavezanca za preživnino

Če starš ne izpolnjuje svojih preživninskih obveznosti ali jih izpolnjuje neredno, predujem preživnine zagotavlja preživnino mladoletnih otrok. Če je zavezanec za preživnino znan in ima na razpolago dovolj sredstev, mora vrniti akontacijo preživnine v celoti. Preživninski dolžnik v celoti povrne predujem preživnine pristojnemu organu, prav tako pa nosi tudi stroške postopka. Višina zneska predujma preživnine se zmanjša, če otrok prejema svoj dohodek (npr. vajeniški dodatek, družinsko pokojnino za sirote). To takoj sporočite Centru za mladino ali sodišču (obveznost vračila!). V primeru, da zavezanec za preživnino umre, se uporabi pravilo dedovanja.

Več informacij dobite pri Centru za mladino in na spodnjih povezavah.